Privacyverklaring GGDVaccinatiesopmaat

De GGD’en, aangesloten bij het Platform GGDVaccinatiesOpMaat, (hierna: GGDVaccinatiesOpMaat) vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en volgen nauwgezet de bepalingen uit de zorg- én privacywetgeving (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen: AVG).
Header illustratie
Body

Versie 7-2-2023

GGDVaccinatiesOpMaat is een initiatief van 23 GGD’en in Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij de GGD West-Brabant als Platform. GGD'en in Nederland werken online samen op het gebied van Vaccinaties op maat, maar zijn allemaal afzonderlijke organisaties. GGDVaccinatiesOpMaat  (en de website https://www.ggdvaccinatiesopmaat.nl/) heeft het doel om jou te informeren over gezondheid in de diverse levensfasen, van baby/peuter tot 50-plus en je door te geleiden naar één van de 23 bij onze website aangesloten GGD’en voor persoonlijk advies en vaccinaties. 

De GGD’en, aangesloten bij het Platform GGDVaccinatiesOpMaat, (hierna: GGDVaccinatiesOpMaat) vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens en volgen nauwgezet de bepalingen uit de zorg- én privacywetgeving (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de AVG. Dit betekent onder meer dat de GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpMaat, jouw privacy beschermen en geen persoonsgegevens van jou aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. 

Voor een persoonlijk advies of afspraak leiden wij je direct door naar een van de 23 GGD’en. Bijvoorbeeld via de afspraakpagina of de locatiepagina. Je verlaat bij het maken van een afspraak of het doorklikken naar een corporate GGD-website de website GGDVaccinatiesOpMaat en komt in de beveiligde omgeving van de betreffende GGD.

Let op: deze privacy- en cookieverklaring gaat over GGDVaccinatiesOpMaat (en de website https://www.ggdvaccinatiesopmaat.nl/). Voor informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de GGD’en afzonderlijk en in het algemeen, verwijzen wij je graag naar de websites en privacy- en cookieverklaringen van de 23 GGD’en afzonderlijk. Deze zijn te vinden op www.ggd.nl. Op onze locatiepagina vind je de linkjes / verwijzingen naar de corporate websites van de 23 GGD’en die aangesloten zijn bij GGDVaccinatiesOpMaat.

Hoe zit het met jouw privacy?

Jouw privacy is voor GGDVaccinatiesOpMaat van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent, samengevat, dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, en maken deze kenbaar via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring legt GGDVaccinatiesOpMaat per onderdeel uit welke gegevens wij van je verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien je vragen heeft of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt GGDVaccinatiesOpMaat en voor welke doeleinden?  

GGDVaccinatiesOpMaat mag alleen persoonsgegevens verwerken wanneer hier een reden voor is. De juridische naam hiervan is een grondslag. Persoonsgegevens (zoals een naam, woonplaats of e-mailadres) die je aan ons geeft (bijvoorbeeld via een contactformulier) gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen. GGDReisvaccinaties verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. De postcode of plaats die je invult om te zoeken naar de door jou gewenste locatie voor contact of het maken van een afspraak; 
 2. De gegevens die je invult bij het gebruikmaken van het contactformulier van onze website:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

GGDVaccinatiesOpMaat verwerkt jouw persoonsgegevens voor het beantwoorden van jouw vragen of te reageren op jouw opmerkingen via het contactformulier, omdat je ons hiertoe hebt verzocht (de grondslag is dan ook een overeenkomst). GGDVaccinatiesOpMaat stuurt jouw formulier voor beantwoording automatisch door naar één van de 23 aangesloten GGD’en op basis van jouw IP-adres. GGDVaccinatiesOpMaat verwerkt zelf géén bijzondere persoonsgegevens (zoals: gegevens over de gezondheid). Deze gegevens verstrek je alleen in de beveiligde omgeving(en) van de GGD waar je een afspraak mee maakt. De postcode of plaats die je invult in het contactformulier om informatie te krijgen worden gebruikt om jouw vraag naar de juiste GGD door te sturen, wanneer het IP-adres niet volstaat en om de ontvangende GGD te informeren. Dit om de vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden.

Worden jouw gegevens gebruikt voor onderzoek?

Wij gebruiken de gegevens die je verstrekt hebt via het contactformulier niet voor onderzoek. GGDVaccinatiesOpMaat is soms partner in (wetenschappelijk) onderzoek. Indien je deel wilt nemen, vragen wij jij altijd expliciet om toestemming om jouw persoonsgegevens met ons te delen. Hiervoor stellen wij per onderzoek een privacyverklaring op.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

GGDVaccinatiesOpMaat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die worden verwerkt via webformulieren (de contactformulieren waarop jouw gegevens staan) worden tot 1 jaar bewaard en de door jou ingevulde postcode of woonplaats op locatiepagina’s en de pagina’s ‘afspraak maken’ worden tot 2 jaar bewaard.

Deelt GGDVaccinatiesOpMaat jouw gegevens met derden?

GGDVaccinatiesOpMaat deelt jouw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Alle medewerkers werkzaam bij de GGD’en die aangesloten zijn bij GGDVaccinatiesOpMaat hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt buiten Europa?

Om de website en haar functionaliteiten mogelijk te maken, kan GGDVaccinatiesOpMaat, of één van haar (sub-)verwerkers uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten Nederland. GGDVaccinatiesOpMaat doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat er afspraken worden gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. Jouw gegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

GGDVaccinatiesOpMaat én haar verwerkers nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Er worden zowel technische als organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Onze website gebruikt HTTPS-beveiliging, waardoor de uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server versleuteld zijn. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen.

Worden social media buttons gebruikt op de website?

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Dit zijn doorlinkjes, waardoor je de optie hebt om er op te klikken om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kunt u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Welke privacy rechten heb je?

Bij de GGD waar je een advies of vaccinatie hebt gehad hebt je recht op inzage in uw persoonsgegevens en medisch dossier. GGDVaccinatiesOpMaat heeft geen medisch dossier van jou. Voor informatie over jouw rechten verwijzen wij je naar de pagina’s over privacy en persoonsgegevens van de betreffende GGD. Op onze locatiepagina vind je de linkjes / verwijzingen naar de corporate websites van de 23 GGD’en die aangesloten zijn bij GGDVaccinatiesOpMaat.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens een GGD of GGDVaccinatiesOpMaat van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Jij hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt  het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: je kunt jouw gegeven toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Wij zullen binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek. Wanneer je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via het online formulier van de betreffende GGD. Daar lees je ook meer informatie over jouw rechten en over de procedure wanneer jij een beroep doet op één van jouw rechten.

https://www.ggdwestbrabant.nl/algemeen/privacy/uw-rechten

Mogen wij deze privacy- en cookieverklaring wijzigen?

Wanneer onze website of onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie. Bovenaan het document wordt de datum van de laatste wijziging getoond.

Wil je een klacht indienen?

Als je vind dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen?

Neem voor algemene vragen graag contact met ons op via onze contactpagina. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) van de GGD West-Brabant. Dit is Marlies van Hal, zij is als volgt te bereiken:

Postadres
GGD West-Brabant
Postbus 3024 
5203 DA Tilburg 

Bezoekadres
Hoofdvestiging GGD West-Brabant
Doornboslaan 225
4816 CZ Breda
KvK-nummer: 20164916